کاربرد: اعمال ولتاژ در تست های: استقامت ولتاژ فشارقوی - تخلیه جزیی- تانژانت دلتا

مزایای استفاده از این دستگاه: جلو گیری از خاموشی خارج از برنامه-کاهش هزینه های تعمیرات و نگه داری وافزایش قابلیت اطمینان

دستگاه تست اعمال ولتاژ فشارقوی:

شامل: 1. ترانسفورماتور فشارقوی 2. اتوترانسفورماتور 3. میز کنترل و حفاظت 4. سلف توان راکتیو 200 آمپر 5. فیلتر لاین

CLOSE
CLOSE