مصاحبه شبکه نسیم با مدیر عامل شرکت توان آیریا نیک

برای دیدن فیلم مصاحبه برنامه نسیم دانش از شبکه نسیم با مدیر عامل شرکت توان آیریا نیک روی این قسمت کلیک کنید.