تست تخلیه جزیی بر روی انواع ترانسفورماتور ها

تست تخلیه جزیی بر روی ترانسفورماتور خشک 6kV