تست تخلیه جزیی استاتور

نیروگاه 11

نیروگاه 14

نیروگاه 17

نیروگاه 18