تست تخلیه جزیی شینه های ژنراتور

آزمایشگاه اپیل

شرکت فن ژنراتور مشهد

شرکت تعمیرات نیروگاهی