پروب فراصوت انعطافی

به‌منظور تشخیص و مکان‌یابی فراصوت تخلیه جزئی داخل تابلوهای فشارقوی تا فواصل تا 3 متر مورداستفاده قرار می‌گیرد.