پروب فراصوت بشقابی

با استفاده از قانون جمع کننده کانونی در بشقاب، به‌منظور تشخیص و مکان‌یابی فراصوت تخلیه جزئی در فواصل تا 40 متر مورداستفاده قرار می‌گیرد.