دستگاه Tone generator

جهت تست صحت عملکرد دستگاه Leakage Inspection از طریق امواج آلتراسونیک مورد استفاده قرار می گیرد.